Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų etikos kodeksas

Mokinio uniformos dėvijimo tvarkos aprašas

Mokinių atleidimo nuo privalomų dalies ar visų pamokų lankymo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo ir nelankymo prevencijos aprašas

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje

Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas

Mokinių mokymosi  pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių fizinio pajėgumo nutatymo tvarkos aprašas

Mokinių, grįžusių iš užsienio, priėmimo ir ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Kauno ,,Ryto” pradinės mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų pasireiškus COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos simptomams mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo rekomendacijos

Darbo priemonių, turto, lėšų naudojimo tvarka

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo ( vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas

Darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai

Kasmetinių atostogų suteikimo eilės nustatymo kriterijai

Dėl ugdymo proceso organizavimo būtinų sąlygų mokykloje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. užtikrinimo

Kauno “Ryto” pradinės mokyklos darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės

Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika