Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės
Darbuotojų etikos kodeksas
Mokinio elgesio taisyklės, skatinimo ir drausminimo priemonių aprašas
Mokinio uniformos dėvijimo tvarkos aprašas
Mokinio atleidimo nuo dalyko (dalykų) dalies pamokų lankymo tvarkos aprašas
Mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašas
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas
Mokinių fizinio pajėgumo nutatymo tvarkos aprašas
Mokinių, grįžusių iš užsienio, priėmimo ir ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Kauno ,,Ryto” pradinės mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
Darbuotojų veiksmų pasireiškus COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos simptomams mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas
Krizių valdymo rekomendacijos
Darbo priemonių, turto, lėšų naudojimo tvarka
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo ( vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas
Darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai
Kasmetinių atostogų suteikimo eilės nustatymo kriterijai
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Finansų kontrolės taisyklės
Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas
Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas
Vidaus kontrolės politika