Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų pasireiškus COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos simptomams mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas

Mokinių mokymosi  pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių fizinio pajėgumo nutatymo tvarkos aprašas

Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Pamokų lankomumo ir nelankymo prevencijos aprašas

Krizių valdymo rekomendacijos

Mokinio uniformos dėvijimo tvarkos aprašas

Darbo priemonių, turto, lėšų naudojimo tvarka

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Darbo apmokėjimo sistemos aprašo 2 priedo pakeitimas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo ( vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje

Darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai

Kasmetinių atostogų suteikimo eilės nustatymo kriterijai

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Dėl ugdymo proceso organizavimo būtinų sąlygų mokykloje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. užtikrinimo