Švietimo pagalbos teikimą vaikui, šeimai mokykloje vykdo vaiko gerovės komisija. Teikiama socialinė, psichologinė, sveikatos priežiūros, specialioji pedagoginė pagalba.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas pagal Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V-1229 (Žin., 2011, Nr. 92-4396).

Bendrosios programos pritaikomos atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba vaiko gerovės komisijos išvadomis ir rekomendacijomis.
Pritaikyta programa – specialiųjų poreikių asmeniui pritaikyta bendrojo lavinimo programa, leidžianti jam ugdytis pagal valstybinius išsilavinimo standartus.

Individualizuota programa – valstybinio išsilavinimo standartams neprilygstanti bendrojo lavinimo programa, pritaikyta specialiųjų poreikių asmens gebėjimams ir realiam mokymosi lygiui.

 

Švietimo pagalbą teikia:

Psichologas
• konsultuoja vaikus, turinčius bendravimo su šeimos nariais, bendraamžiais, mokytojais problemų, stokojančiais mokymosi, motyvacijos ir sunkiai besiadaptuojančius mokykloje. (pirmoje konsultacijoje vaikas dalyvauja su tėvais arba vienu iš tėvų).
• konsultuoja tėvus, pedagogus dėl vaiko mokymosi, elgesio sunkumų,
• rekomenduoja tolesnio ugdymo būdus,
• atsižvelgiant į pedagogų, administracijos, tėvų pageidavimus organizuoja socialinius psichologinius tyrimus,
• teikia metodinę paramą klasių vadovams besidomintiems tėvams, moksleiviams,
• organizuoja pratybas bendravimo įgūdžiams lavinti,
• dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe.

Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis