Kauno „Ryto“ pradinė mokykla asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Šarkuvos g. 29, LT-48160, Kaunas arba el.paštu duomenys@rytopm.lt, tel. (8~37) 377615.

DOKUMENTAI:
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas
Bevielio interneto prieigos naudojimo tvarkos aprašas
Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę-(es) forma
Privatumo politika

ATSAKINGI ASMENYS:

AKTUALI INFORMACIJA
Daugiau informacijos galite rasti:
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt
Atmintinė  asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.