Teisės aktai:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Vaiko teisių konvencija
Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
Bendrieji ugdymo planai
Bendrosios programos
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 

Su kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Kauno miesto savivaldybė
Nacionalinė švietimo agentūra
Mokykla 2030
Švietimo portalas „Emokykla“
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras