Direktorė

Irena Lodienė

Tel.: (8-37) 377615

El. p.: direktore@rytas.kaunas.lm.lt

Gyvenimo aprašymas

Funkcijos: vadovauja strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui; planuoja, analizuoja ir vertina mokyklos veiklą, materialinių ir intelektualinių išteklių naudojimą, personalo darbuotojų darbą; inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą; rūpinasi viešaisiais ryšiais, mokyklos rėmėjų ir socialinių partnerių paieška; kuruoja dorinio ugdymo, anglų kalbos ir muzikos mokytojų veiklą;  vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teises aktuose.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Dovilė Rudelienė

Tel.: (8-37) 377610

El. p.: ugdymas@rytas.kaunas.lm.lt

Gyvenimo aprašymas

Funkcijos: organizuoja pradinio ugdymo bendrųjų programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą; vadovauja mokyklos ugdymo plano rengimui ir įgyvendinimui; kuruoja pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytojų ir pagalbos specialistų veiklą; vadovauja Vaiko gerovės komisijai; koordinuoja  mokinių mokymosi pasiekimų stebėseną ir mokymosi pagalbos teikimo organizavimą; vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, rengia statistinių duomenų ataskaitas; savarankiškai vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kitus teisėtus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Vida Gruzdeva

Tel.: (8-37) 377610

El. p.: ukis@rytas.kaunas.lm.lt

  • Vilniaus technologinis technikumas. Techniko – technologo kvalifikacija.
  • Kauno Stasio Šalkauskio Religijos studijų kolegija. Tikybos mokytojo kvalifikacija.
  • Nuo 2004 m. – Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

Funkcijos: organizuoja nepedagoginio personalo darbą; atsakinga už pastatų techninę priežiūrą, mokyklos aprūpinimą materialiniais ir informaciniais ištekliais, materialinių vertybių apsaugą ir apskaitą; racionalų, tikslinį išteklių panaudojimą; teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, priešgaisrinę saugą ir šilumos ūkį; rūpinasi mokyklos sanitarija, higiena bei darbų sauga.