PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai mokytis 2022–2023 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti  elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt nuo 2022 m. kovo 15 d.
Registracija baigiasi 2022 m. gegužės 31 d.  Vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.
SVARBU! Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu nustatyti kriterijai.

Prašymo pateikimas:

 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje.

Dokumentai, reglamentuojantys priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, tvarką:

Daugiau informacijos apie priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas rasite el. adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/priemimas-i-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarka/

Mokyklai priskirtos gatvės:

 • Jotvingių g. nuo pradžios iki galo (poriniai namų Nr.);
 • Kuršių g. nuo pradžios iki Jotvingių g.;
 • Šarkuvos g.

Kauno ,,Ryto” pradinėje mokykloje  2022–2023 m. m. komplektuojamos 3 pirmosios klasės po 24 mokinius.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į  mokyklą priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnavimo teritorijoje;
 • jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
 • tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiama:
 1. Dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
 2. Mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.
 3. Arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims.

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektavimas. Priimami mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases paskirstomi tolygiai. Taip pat komplektuojant klases atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal lytį klasėje.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija
 • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.)
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus
 • 1 dokumentinė nuotrauka

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į mokykloje esančias laisvas vietas.

PRIĖMIMO KOMISIJA Tel. 861065546
Komisijos pirmininkė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė – Deimantė Navickienė, socialinė pedagogė

Nariai:
Dalė Ulevičienė, pradinių klasių mokytoja, Mokyklos tarybos pirmininkė
Nijolė Šilanskienė, pradinių klasių mokytoja
Liuda Jarošienė, specialioji pedagogė, logopedė
Kauno “Ryto” pradinės mokyklos priėmimo komisijos darbo reglamentas.

Mokyklos pristatymas 2022 m.