Logopedė – Salvinija Butvilienė
• įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
• teikia logopedinę ir/arba specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
• padeda mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais, sudaryti pritaikytas ugdymo programas, adaptuoti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
• konsultuoja mokytojus, besidominčius specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės, logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
• informuoja mokytojų tarybą ir tėvus apie darbo su specialiųjų poreikių vaikais uždavinius, turinį, rezultatus.
• dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
• atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

Salvinija Butvilienė

Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 10:05 – 15:50
Antradienis 11:00 – 15:45
Trečiadienis 11:00 – 15:10
Ketvirtadienis 11:00 – 16:20
Penktadienis
 Dėl konsultacijos rašykite pranešimą elektroniniame dienyne (www.tamo.lt).