Logopedė – spec pedagogė Liuda Jarošienė, logopedė Jurga Legienė
• įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
• teikia logopedinę ir/arba specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
• padeda mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais, sudaryti pritaikytas ugdymo programas, adaptuoti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
• konsultuoja mokytojus, besidominčius specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės, logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
• informuoja mokytojų tarybą ir tėvus apie darbo su specialiųjų poreikių vaikais uždavinius, turinį, rezultatus.
• dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
• atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

 

Liuda Jarošienė

Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 12:10 – 15:45
Antradienis 11:00 – 16:45
Trečiadienis 8:00 – 15:15
Ketvirtadienis 12:10 – 16:35
Penktadienis 12:10 – 15:45
 Dėl konsultacijos kreipkitės el. paštu: linoretap@gmail.com, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne (www.tamo.lt).

 

Jurga Legienė

Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 13:00 – 16:00
Antradienis
Trečiadienis 13:30 – 16:30
Ketvirtadienis 13:00 – 16:00
Penktadienis
 Dėl konsultacijos kreipkitės el. paštu: gugisster@gmail.com, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne (www.tamo.lt).