PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai mokytis 2020–2021 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti  elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val.

Registracija baigiasi 2020 m. gegužės 31 d. Po 2020 m. gegužės 31 d. prašymus galima teikti konkrečiai mokyklai, tik atvykus į ją.

SVARBU! Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu nustatyti kriterijai.

ATVIRŲ DURŲ DIENĄ BŪSIMIESIEMS PIRMOKAMS IR JŲ TĖVELIAMS ORGANIZUOSIME PAGAL GALIMYBĘ (PASIBAIGUS KARANTINUI)

 

Dokumentai, reglamentuojantys priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, tvarką:

 • PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS SIŪLOMI POKYČIAI.
 • PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMAI, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-99.

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų (pagal pradinio ugdymo programą (1 – 4 kl.)) žemėlapiai.

Mokyklai priskirtos gatvės:

 • Jotvingių g. nuo pradžios iki galo (poriniai namų Nr.);
 • Kuršių g. nuo pradžios iki Jotvingių g.;
 • Šarkuvos g.

 

Daugiau informacijos apie priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas rasite el. adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/priemimas-i-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarka/

Kauno ,,Ryto” pradinėje mokykloje  2020–2021 m. m. komplektuojamos 3 pirmosios klasės po 24 mokinius

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į  mokyklą priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnavimo teritorijoje;
 • jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
 • tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas:

             1) dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;

             2) mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektavimas. Priimami mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases paskirstomi tolygiai. Taip pat komplektuojant klases atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal lytį klasėje ir tėvų pageidavimus.

 

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija
 • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.)
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus
 • 1 dokumentinė nuotrauka

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje birželio 10–12 dienomis nuo 9.00 iki 16 val.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į mokykloje esančias laisvas vietas.

Šiuo metu mokykloje  laisvų vietų nėra.

 

PRIĖMIMO KOMISIJA Tel. 861065546

Komisijos pirmininkė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos sekretorė – Deimantė Navickienė, socialinė pedagogė

Nariai:
Dalė Ulevičienė, pradinių klasių mokytoja, Mokyklos tarybos pirmininkė;
Liuda Jarošienė, specialioji pedagogė, logopedė, Mokyklos tarybos narė;
Rima Papievienė, Mokytojų metodinės grupės pirmininkė.


Kauno “Ryto” pradinės mokyklos priėmimo komisijos darbo reglamentas.