PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai mokytis 2021–2022 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti  elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 val.
Registracija baigiasi 2021 m. gegužės 31 d.  Vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.
SVARBU! Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu nustatyti kriterijai.

Prašymo pateikimas:

 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje.

Dokumentai, reglamentuojantys priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, tvarką:

 • Priėmimo i Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas siūlomi pokyčiai.
 • Priėmimo i Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-99.

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų (pagal pradinio ugdymo programą (1 – 4 kl.)) žemėlapiai.

Mokyklai priskirtos gatvės:

 • Jotvingių g. nuo pradžios iki galo (poriniai namų Nr.);
 • Kuršių g. nuo pradžios iki Jotvingių g.;
 • Šarkuvos g.

Daugiau informacijos apie priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas rasite el. adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/priemimas-i-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarka/

Kauno ,,Ryto” pradinėje mokykloje  2021–2022 m. m. komplektuojamos 4 pirmosios klasės po 24 mokinius. Mokytojos – Edita Bauerytė, Vilma Nikitinienė, Rima Papievienė, Laima Bagdonienė.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į  mokyklą priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnavimo teritorijoje;
 • jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
 • tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiama:
 1. dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektavimas. Priimami mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases paskirstomi tolygiai. Taip pat komplektuojant klases atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal lytį klasėje.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija
 • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.)
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus
 • 1 dokumentinė nuotrauka

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į mokykloje esančias laisvas vietas.

Šiuo metu mokykloje laisvų vietų į 2–4 klases nėra.

PRIĖMIMO KOMISIJA Tel. 861065546
Komisijos pirmininkė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė – Deimantė Navickienė, socialinė pedagogė

Nariai:
Adelė Paukštienė, pradinių klasių mokytoja, Mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
Reda Stasiukonienė, pradinių klasių mokytoja;
Roma Morkūnienė, pradinių klasių mokytoja.
Kauno “Ryto” pradinės mokyklos priėmimo komisijos darbo reglamentas.