Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos veiklos aprašas

Turinys:

1. Bendros žinios apie mokyklą

1.1. Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

 • Mokyklos pavadinimas – Kauno „Ryto“ pradinė mokykla.
 • Adresas – Šarkuvos g. 29, LT-48160, Kaunas.
 • Elektroninio pašto adresas rytas@rytas.kaunas.lm.lt
 • Telefonas/faksas (8~37) 377615, (8~37) 377610.
 • Mokyklos tipas – pradinė mokykla.
 • Mokymosi kalba – lietuvių kalba.
 • Direktorius – Alina Striškienė, antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija.

1.2. Mokyklos vizija, misija, tikslai, vertybės

Vizija

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla:

Kartu su kiekvieno vaiko pažanga ir sėkme auganti ir stiprėjanti,
Saugi ir atvira, kūrybiška
Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

Misija

Tenkinti Šilainių seniūnijos  6 – 10 metų vaikų ir jų tėvų poreikius:

•    teikti kokybišką valstybinius išsilavinimo standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą;
•    padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
•    lavinti išskirtinius vaiko gebėjimus ir įgūdžius, padėti įveikti sunkumus;
•    kartu su šeima atskleidžia vaikui  gimtosios kultūros ir  bendrąsias žmogaus vertybes bei jomis grindžia savo gyvenimą;
•    mokyti būti atsakingu  už savo sveikatą,  dėmesingu kitų poreikiams;
•    teikti paslaugas tėvams, sudarant sąlygas sėkmingai derinti jų šeimos ir darbo įsipareigojimus;

Vertybės ir filosofija

•    Mokykla skirta vaikui. Vaikas priimamas toks, koks jis yra. Tikėdami visų vaikų sėkme, mes  diegiame jiems, kad jie yra:  atviri, kūrybingi, atsakingi.
•    Mokyklos bendruomenė – išsilavinusi ir kūrybiška. Jai būdingas individualumas, savarankiško darbo įgūdžiai, nuolatinis mokymasis ir noras profesionaliai tobulėti.
•    Nuosekliai diegiami visuotinės kokybės vadybos principai:  „sakykite, ką darote, darykite tai, ką sakote, užrašykite tai į dokumentus, nuolat didinkite veiklos reikalavimus.“

2. Formalus ir neformalus ugdymas mokykloje

2.1. Vykdomos programos

Formaliojo ugdymo programos

 • Pradinio ugdymo.
Pradinio ugdymo mokomieji dalykai
 • Dorinis ugdymas (tikyba / etika)
 • Lietuvių kalba
 • Pasaulio pažinimas
 • Užsienio kalba (anglų kalba) – nuo antrosios klasės
 • Matematika
 • Dailė ir technologijos
 • Muzika
 • Kūno kultūra
 • Šokis
 
2.2. Ugdymo planas

Formalusis ugdymas

Ugdymo plano lentelė ( 2018/2019 m.m.)

 

Dalykai 1 klasė 1 klasė 2 klasė 2 klasė 3 klasė 3 klasė 4 klasė 4klasė
skirta savaitinių pamokų klasei mokyklos nuožiūra skirta pamokų skirta savaitinių pamokų klasei mokyklos nuožiūra skirta pamokų 1-2 kl. pamokų skaičius dalykui BUP skirta savaitinių pamokų klasei mokyklos nuožiūra skirta pamokų skirta savaitinių pamokų klasei mokyklos nuožiūra skirta pamokų 3-4 kl. pamokų skaičius dalykui BUP
Dorinis ugdymas – tikyba 1 1 2 (kartu su etika) 1 1 2 (kartu su etika)
Dorinis ugdymas – etika 1 1
Lietuviu kalba(gimtoji) 8 7 15 7 1 7
14
Anglų kalba (užsienio) 2 2 2 2 1 4
Matematika 4 5 9 4,5 4,5 9
Pasaulio pažinimas 2 2 4 2 2 4
Dailė ir technologijos 2 2 4 2 2 4
Muzika 2 2 4 2 2 4
Kūno kultūra 2 2 5 (kartu su šokiu) 2 2 6 (kartu su šokiu)
Šokis 1 1 1 1
Mokinio krūvis 22 24 24 24
Privalomų pamokų skaičius mokiniui 22 23 24 23
Individualios ir grupinės konsultacijos
1
1
1
1
Gamtamokslinio tyrinėjimo ir eksperimentavimo veiklai 0,5
0,5

Neformalusis ugdymas 2018/2019 m.m.

Pažintinė veikla (kuriai skiriami mokinio krepšelyje numatyti pinigai) 2018-2019 m.m.

Ugdymo dienos 2018-2019 m.m.

2.3. Mokslo ugdymo proceso per mokslo metus trukmė, pamokų ir pertraukų laikas, mokinių atostogų datos

Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais:
2018–2019 mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. birželio 6 d.
Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais
I  pusmetis – 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 m. sausio 31 d.
II pusmetis – 2019 m. vasario 1 d. – 2019 m. birželio 6 d.

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Prasideda Baigiasi
Rudens 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26

Mokyklos darbo laikas

Mokykloje nustatyta 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis:
I-IV   (8.00 val.  – 17.00 val.)
V      (8.00 val.  – 15.45 val.)
pietų pertrauka:     12.00 val. – 12.45 val.

Ugdymo programų įgyvendinimas vykdomas pagal patvirtintus formaliojo ir neformaliojo ugdymo pamokų tvarkaraščius.

Pamokos trukmė I klasėse 35 min., II-IV klasėse 45 min.

I KLASĖ                                         II – IV KLASĖ

1 pamoka    8.00 –  8.35             1 pamoka    8.00 –  8.45
2 pamoka    8.50 –  9.25             2 pamoka    8.55 –  9.40
3 pamoka    9.35 – 10.10            3 pamoka   9.55 – 10.40
4 pamoka  10.40 – 11.15            4 pamoka  11.00 – 11.45
5 pamoka  11.25 – 12.00            5 pamoka  12.05 – 12.50

Pamokų tvarkaraštis 2018-2019 m.m.

 
2.4. Vertinimo principai
Vertinimas

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas individualizuotas (idiografinis) derinant formuojamąjį, diagnostinį, apibendrinamąjį vertinimą:
•    formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t.y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;
•    diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, skyriaus) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes;
•    apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius.
Mokinio mokymosi pasiekimai pusmečio, mokslo metų pabaigoje apibendrinami:
•    patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, „atleista“ („atl“), padarė pažangą“ („pp“);
•    nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk“), „nepadarė pažangos“ („np“).
Programa baigiama ir mokymo(si) pasiekimai įteisinami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Keliamosios (1–3 kl.) klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. Baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų  pradinio ugdymo programos dalykų, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą. įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Baigus pradinio ugdymo programą mokiniams išduodamas Pradinio išsilavinimo pažymėjimas.

2.5. Specialistų teikiamos paslaugos
Švietimo pagalbos teikimą vaikui, šeimai mokykloje vykdo vaiko gerovės komisija. Teikiama socialinė, psichologinė, sveikatos priežiūros, specialioji pedagoginė pagalba.
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas pagal Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V-1229 (Žin., 2011, Nr. 92-4396).
Bendrosios programos pritaikomos atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba vaiko gerovės komisijos išvadomis ir rekomendacijomis.
Pritaikyta programa – specialiųjų poreikių asmeniui pritaikyta bendrojo lavinimo programa, leidžianti jam ugdytis pagal valstybinius išsilavinimo standartus.
Individualizuota programa – valstybinio išsilavinimo standartams neprilygstanti bendrojo lavinimo programa, pritaikyta specialiųjų poreikių asmens gebėjimams ir realiam mokymosi lygiui.

Švietimo pagalbą teikia:

Logopedė – spec pedagogė Liuda Jarošienė, logopedė Jurga Legienė

• įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
• teikia logopedinę ir/arba specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
• padeda mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais, sudaryti pritaikytas ugdymo programas, adaptuoti  mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
• konsultuoja mokytojus, besidominčius specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės, logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
• informuoja mokytojų tarybą ir tėvus apie darbo su specialiųjų poreikių vaikais uždavinius, turinį, rezultatus.
• dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
• atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.
Liuda Jarošienė
Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 12:10 – 15:10
Antradienis 10:00 – 16:00
Trečiadienis 9:00 – 15:30
Ketvirtadienis 12:00 – 16:00
Penktadienis 12:10 – 15:40
Dėl konsultacijos kreipkitės el. paštu: linoretap@gmail.com, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne (www.tamo.lt).
Jurga Kegien4
Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 13:00 – 16:00
Antradienis
Trečiadienis 13:00 – 16:00
Ketvirtadienis 13:00 – 16:00
Penktadienis
Dėl konsultacijos kreipkitės el. paštu: gugisster@gmail.com, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne (www.tamo.lt).
Socialinė pedagogė Dovilė Rudelienė
• teikia informaciją dėl socialinės paramos skyrimo, tvarko mokinių nemokamo maitinamo dokumentaciją;
• konsultuoja mokinius bei mokinių tėvus dėl vaiko mokymosi, elgesio problemų;
• bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
• teikia metodinę medžiagą pedagogams, besidomintiems tėvams, mokiniams;
• organizuoja ir vykdo socialinių įgūdžių ugdymo grupes mokiniams;
• palaiko ryšius su įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
• inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
• dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis
Antradienis 8.00-10:30
Trečiadienis
Ketvirtadienis 8.00-10:30
Penktadienis 8.00-12:00

12.30-15:30

Dėl konsultacijos kreipkitės el. paštu dovile.rudeliene@gmail.com, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne (www.tamo.lt).
INFORMACIJA APIE PAREIGŪNUS KURUOJANČIUS „RYTO“ PRADINĘ MOKYKLĄ
•      Kauno apskr. VPK Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus specialistė Reda Antanavičiūtė, tel. (8-37) 303 008, el. paštas reda.antanaviciute@policija.lt
•      Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Linas Stanevičius, tel. 8-700- 60630, el. paštas linas.stanevicius@policija.lt
Psichologas
• konsultuoja vaikus, turinčius bendravimo su šeimos nariais, bendraamžiais, mokytojais problemų, stokojančiais mokymosi, motyvacijos ir sunkiai besiadaptuojančius mokykloje. (pirmoje konsultacijoje vaikas dalyvauja su tėvais arba vienu iš tėvų).
• konsultuoja tėvus,  pedagogus dėl vaiko mokymosi, elgesio sunkumų,
• rekomenduoja tolesnio ugdymo būdus,
• atsižvelgiant į pedagogų, administracijos, tėvų pageidavimus organizuoja socialinius psichologinius tyrimus,
• teikia metodinę paramą klasių vadovams besidomintiems tėvams, moksleiviams,
• organizuoja pratybas bendravimo įgūdžiams lavinti,
• dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe.
Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Šokelienė
• teikia pirmąją  medicinos pagalbą, atlieka pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
• teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
• vykdo kitą veiklą sveikatos apsaugos ministerijos ir švietimo  ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
• teikia pagalbą mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informaciją dėl mokinių galimybių dalyvauti sporto varžybose .
• teikia ir apibendrina  informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus.
Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 8.00 – 12.00
12.30 – 16.30
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00
12.30 – 16.30
Penktadienis
Dėl konsultacijos kreipkitės el. paštu vaidajuodyte@gmail.com, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas savivaldybėje (pridedama)

3. Teikiamos mokamos paslaugos mokykloje

Neformaliojo ugdymo paslaugas mokyklos patalpose teikia*:• Kauno moksleivių techninės kūrybos centro šaškių būrelis;

• VŠĮ Jaunimo šachmatų klubas “Trys nuliai”
• Kauno tautinės kultūros centro tautodailės studija „Pylimėlis“;
• Sportinių šokių klubas „Tvistas”;
• Estrados studija „Svajonių gija”;
• Karatė klubas „Tikslas“;
• Robotikos akademija;
• Nacionalinė krepšinio akademija;
• Capoeira”

• Pailgintos darbo dienos grupės.

* – mokykla mokamų paslaugų neteikia, dėl neformaliojo ugdymo paslaugų įkainių kreptis į šias veiklas organizuojančius vadovus.

4. Mokyklos pasiekimai

TIMSS 2007 ataskaita.
Standartizuoti testai 2012 ataskaita.
Standartizuoti testai 2014 ataskaita.
Standartizuoti testai 2015 ataskaita.
Standartizuoti testai 2016 ataskaita.
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 2017m. ataskaita.
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 2018m. 2kl ataskaita4kl ataskaita.
Dalyvavimas šalies, miesto renginiuose 2013-2014 m.m.2014-2015 m.m.2015-2016 m.m.

5. Mokyklos bendruomenės tradicijos

HimnasJau rytinė saulė patekėjo
Ir vaikai mokyklon išskubėjo
Jie čiauškėjo ir dainavo
Sveikino darbais mokyklą savo.Abėcėlė mus kas dieną lydi
Paukščiai, žvėrys mums išties pavydi,
Kad išmokstam žodį sudėlioti
Ir rašyti, ir suskaičiuoti.

Pried.
Pažiūrėk, aš kas rytą linksmas pabundu
Kaip šaunu, aš į “Rytą” jau skubu.

Jau rasa į mūsų žemę krito
Žemei tariam mes: “O, labas rytas!”
O Tėvyne, tėviškėle,
Tu šviesi kaip saulės spindulėlis.

Aš atversiu savo vadovėlį
Ir atskleisiu meilę, grožį, gėrį.
Mokykla atvers mums langą
Paukščiais kilsim rytą į padangę.

Pried.
Pažiūrėk, aš kas rytą linksmas pabundu
Kaip šaunu, aš į “Rytą” jau skubu.

Žodžius ir muziką sukūrė Šarūnas Mogenis  1996m.

Uniforma
Projektai
Dalyvavimas projektuose:• Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento ir švietimo plėtotės centro projektas ,,Moksleivių pažangos vertinimas ugdymo procese” (2001 – 2003 m);
• Švietimo ir mokslo ministerijos bei Pedagogų profesinės raidos centro projektas „Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo kaitos procesų skatinimo ir ugdymo kokybės pokyčių vertinimas“ (2001 – 2003 m.);
• Meninis ugdymo projektas ,,Žingsnis į meno pasaulį” (2003-2004 m.);
• LR švietimo ir mokslo ministerijos organizuotas pirminės narkomanijos prevencijos ir kryptingo vaikų užimtumo projektas ,,Noriu būti sveikas“ (2004 – 2006m.);
• Socialinių kompetencijų projektas „Ar moku būti…“ (2005 -2006m.).

• Švietimo ir mokslo ministerijos , Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas ,,Pradinio ugdymo tobulinimas“ (2013-2014 m.)

Tęstiniai projektai:

• Vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla „Vasarinukas“ (nuo 2004 m.);
• Europos kalbų dienai skirtas projektas „Europos mozaika“ (nuo 2004 m.);
• Sveikatos ugdymo ir stiprinimo programa „Aš – aktyvus sveikatos programos dalyvis“ įgyvendinama, dalyvaujant Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle;
• Tautinis ir pilietinis projektas „Auga Lietuvos pilietis“ (2008-2009m.);
• Projektas „Gerumo riešutas“ (2010-2011m.);
• Projektas „Sėkmės raktas“ (2012 m.).
•  Projekto „ Pradinio ugdymo tobulinimas”  finansuojamo  iš  Europos  socialinio  fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto II etapas (2013-2014 m. )

• Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos ir J.Grušo meno vidurines mokyklos tarpmokyklinis projektas ,, Mano dovana mokyklai“
• Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos ir Kauno Kazio Griniaus vidurinės mokyklos tarpmokyklinis projektas „Žvilgsnis į Lietuvos etnografines dalis“ (2012 m., 2013 m. )
• Sumanių, kūrybiškų mokinių ugdymo projektas ,Aš galiu‘ “ (2013 -2014 m.m.)
6. Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas
7. Matinimo organizavimas
Maitinimo paslaugas mokykloje teikia UAB “Atata”.
Mokinių maitinimo grafikas:
1a, 1b, 1c kl. mokinių pietūs 10.10 val.
2a, 2b, 2c, 2d, 3a kl. mokinių pietūs 10.40 val.
3b, 3c, 4a, 4b, 4c kl. mokinių pietūs 11.45 val.